Courses

Human Factors Engineering – הנדסת גורמי אנוש

מטרות הקורס: הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי וכלי עזר לניתוח הצרכים של משתמשים במוצרים טכנולוגיים קיימים ולתכנון מוצרים חדשים. בקורס מודגשים שיקולים הנגזרים מיכולת התפיסה, עיבוד המידע, הזכירה, קבלת ההחלטות והתגובה של המפעיל האנושי. שיקולים אלה צריכים להלקח בחשבון בתהליך התכנון כדי להשיג שימוש יעיל במוצרים ידידותיים ובטוחים
קהל יעד: סטודנטים לתארים מתקדמים מכל התחומים מסטודנטים לתואר ראשון בעלי רקע בפסיכולוגיה ובסטטיסטיקה מקורסים קודמים
שפת הקורס: עברית
סילבוס לדוגמא
אתר הקורס בטכניון

Human factors in data collection – הגורם האנושי באיסוף נתונים

מטרות הקורס: הקורס נועד להקנות שיקולים באיסוף מידע מאנשים דרך אמצעים מגוונים לצרכי ניתוח נתוני עתק הנאספים ברשת האינטרנט. בקורס מושם דגש על שיקולים שמתכנני המערכת צריכים לקחת בחשבון כדי להבין את נקודת מבטם של האנשים המספקים את המידע הנאסף, כגון, יכולות ומגבלות קוגנטיביות המשפיעות על עיצוב המשימות, אתיקה ומוטיבציה למתן מידע. בנוסף, הקורס דן בבדיקת איכות הנתונים ובהפעלת שיקולים התנהגותיים לצרכי ניתוח מידע על בסיס מסדי נתונים המגיעים ממקורות ממוכנים
קהל יעד: סטודנטים לתארים מתקדמים מכל התחומים וסטודנטים לתואר ראשון בעלי רקע בלמידת מכונה וסטטיסטיקה מקורסים קודמים
שפת הקורס: עברית
סילבוס לדוגמא
אתר הקורס בטכניון

Metacognition – מטהקוגניציה

מטרות הקורס: המחקר הפסיכולוגי הדן במטה-קוגניציה עוסק באופן בו אנשים מנהלים את השקעת המאמצים הקוגנטיביים שלהם למען השגת מטרותיהם. הקורס מתמקד באופן בו אנשים מעריכים את רמת הידיעות שלהם. כלומר, כאשר הם עוסקים ברכישת ידע, הצגת הידע שברשותם ובפתרון בעיות, כיצד לאור הערכה עצמית של סיכויי ההצלחה הם משקיעים זמן חשיבה, נמנעים מהשקעת זמן כאשר לא צפויה תועלת מכך, פונים לעזרה, וכד’. בנוסף לדיון בתהליכים המטה-קוגנטיביים עצמם, ידונו בקורס השלכות מעשיות על תחומים שיבחרו על ידי משתתפי הקורס, כגון: למידה, פתרון בעיות, שמישות, תחקיר אירוע, הערכת הידע של שותף לשיחה, שיווק, והתפתחות היכולות המטה-קוגניטיביות לאורך ההתבגרות והבגרות. תוך כדי הדיון במטה-קוגניציה יינתן דגש לשיטות מחקר ככלל וחשיבה ביקורתית על מחקרים
קהל יעד: הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמים בכל התחומים ותלמידי תואר ראשון בעלי רקע בפסיכולוגיה קוגנטיבית מקורס קודם
שפת הקורס: הקורס מועבר בעברית או באנגלית, לפי המשתתפים
Language: The course may be given in English
סילבוס לדוגמא
אתר הקורס בטכניון